Szanowny Akcjonariuszu, W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798) informujemy, że Spółka rozpoczęła proces obowiązkowej dematerializacji akcji. Najpóźniej do dnia 1.03.2021 r. Akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Od 1 marca 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą swoją moc prawną. Akcje będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (rejestr prowadzony przez podmioty uprawnione np. domy maklerskie), który zostanie wybrany przez Akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Informujemy, że Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
Data (dd-mm-rrrr) Tytuł Ogłoszenia

29-07-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Mostowa 1, 80-788 Gdańsk, numer KRS 0000023877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Mostowej 1, w dniu 24 sierpnia 2020 r., o godz. 11:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z działalności w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z działalności w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia zgody na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę umowy pożyczki z Dyrektorem Arturem Sakowiczem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 19. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej, uchwała Zarządu zawierająca propozycję podziału zysku oraz opinia biegłego rewidenta są wyłożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Mostowej 1.

28-09-2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna

Link do dokumentów

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKAYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) działając na podstawi art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz pierwszy wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).


§ 1 Definicje
 1. Akcje – łącznie oraz każda spośród 15 364 (piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje imienne Spółki na o wartości nominalnej 100,00 zł każda;
 2. Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;
 3. Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;
 4. KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);
 5. Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;
 6. Spółka – spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Mostowa 1, 80-788 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023877, NIP: 5830003958, REGON: 190572737, o kapitale zakładowym w wysokości 1 536 400,00 (wpłaconym w całości).

§ 2 Składanie Akcji w Spółce
 1. Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Mostowa 1, pok. 20, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8 do godz. 14.
 2. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.
 3. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:
  1. w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;
  2. w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru;
 4. Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do Wezwania.
 5. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wezwania.
 6. Wraz z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Wezwania. W przypadku braku wypełnienie Załącznika nr 2 oraz 3 w rejestrze akcjonariusze zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.
 7. Przesyłanie akcji za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zadecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:
  1. ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);
  2. wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);
  3. przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

§ 3 Brak Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji
 1. W przypadku braku dokumentu akcji spowodowanym brakiem jego wydania, Akcjonariusz powinien niezwłocznie zgłosić tę kwestię telefonicznie bądź na adres mailowy biuro@prt-gdansk.com celem pozyskania odpowiednich instrukcji, co do dalszego postępowania.

§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Wezwanie wraz z załącznikami zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki http://www.prt-gdansk.com/ogloszenia-akcjonariuszy/ w zakładce Dla Akcjonariusza.
 2. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:
  1. Wzór protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;
  2. Wzór oświadczenia czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza;
  3. Wzór zgody Akcjonariusza na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz wzór zgody Akcjonariusza na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej;
  4. Wzór pełnomocnictwa;
-----------


Załącznik nr 1 do Wezwania

Gdańsk, ________ 2020 r.PROTOKÓŁ (POKWITOWANIE) DOTYCZĄCY ODBIORU DOKUMENTU / ODCINKA ZBIOROWEGO* AKCJI SPÓŁKI

Dane Akcji:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. (dalej jako „Spółka”)

Liczba: …………………….

Rodzaj i seria: akcje imienne serii …………

Wartość nominalna: 100,00 zł

Numery: ………… / od ………… do …………*

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma: ……………………………………………

Adres: ……………………………………………

PESEL/nr KRS albo innego właściwego rejestru*: ……………………………………………


Dokument akcji / odcinek zbiorowy akcji* Spółki został odebrany w dniu …………………………………… w związku z ogłoszonym Wezwaniem w wyniku realizacji obowiązkowej dematerializacji Akcji wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Spółki oraz Akcjonariusza.

*niepotrzebne skreślić


Za Spółkę: ______________________ Za Akcjonariusza: _____________________-----------


Załącznik nr 2 do Wezwania

Gdańsk, ________ 2020 r.Jako Akcjonariusz Spółki:

Imię i nazwisko*: ……………………………………………

Firma*: ……………………………………………

wskazuję, aby w rejestrze akcjonariuszy zamieszczony został następujący:

Adres zamieszkania/ siedziby*: ……………………………………………

Adres do doręczeń*: ……………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Akcjonariusz: _____________________-----------


Załącznik nr 3 do Wezwania

Gdańsk, ________ 2020 r.Jako Akcjonariusz Spółki:

Imię i nazwisko*: ……………………………………………

Firma*: ……………………………………………

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej*: ……………………………………………

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej*: ……………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Akcjonariusz: _____________________-----------

Załącznik nr 4 do Wezwania

Gdańsk, ________ 2020 r.PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko/ adres zamieszkania/ PESEL/ numer dowodu osobistego), („Akcjonariusz”) będący Akcjonariuszem spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Mostowa 1, 80-788 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023877, NIP: 5830003958, REGON: 190572737, o kapitale zakładowym w wysokości 1 536 400,00 (wpłaconym w całości) („Spółka”) oraz posiadającym ____ akcji imiennych serii ___ o numerach od ___do ____, o wartości nominalnej 100,00 zł każda, których emitentem jest Spółka („Akcje”) niniejszym upoważniam:

(imię i nazwisko/ adres zamieszkania/ PESEL) („Pełnomocnik”) do:

 • złożenia w imieniu Akcjonariusza dokumentu Akcji w Spółce w związku z ogłoszonym wezwaniem na podstawie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ;
 • podpisania w imieniu Akcjonariusza protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru dokumentu (odcinka zbiorowego) Akcji Spółki, a następnie przesłania go do Akcjonariusza;
 • wskazania w imieniu Akcjonariusza adresu zamieszkania/ siedziby*: …………………………………………… lub adresu do doręczeń*: …………………………………………… jako informacji wymaganej do umieszczenia w rejestrze akcjonariuszy;
 • wyrażenia*/ nie wyrażenia zgody* w imieniu Akcjonariusza na na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej:*……………………………………………;
 • wyrażenia*/ nie wyrażenia zgody* w imieniu Akcjonariusza na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej*: ……………………………………………

Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, jak również ze względu na bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi, niniejsze pełnomocnictwo ma charakter nieodwołalny. Pełnomocnik nie jest uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników (substytucyjnych). Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnych dokonywanych w imieniu Mocodawcy, jak również może reprezentować drugą stronę czynności prawnych dokonywanych w imieniu Mocodawcy. Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu niniejszego pełnomocnictwa.

*niepotrzebne skreślić

______________________-----------


28-10-2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna

Link do dokumentów

27-11-2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna

Link do dokumentów

23-12-2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna

Link do dokumentów

22-01-2021

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna

Link do dokumentów


Kliknij, żeby zadzwonić 609-444-110